Obrót towarowy

Obrót towarowy, materialna treść procesu wymiany realizowanej przez transakcje kupna-sprzedaży i przemieszczanie wszelkich produktów pracy ludzkiej w postaci dóbr ruchomych między jednostkami gospodarującymi, czyli jest to handel w szerokim tego słowa znaczeniu na szczeblu zbytu, hurtu, detalu, zaopatrzenia i skupu. Oprócz kupna-sprzedaży produktów gotowych obejmuje surowce, półfabrykaty z przeznaczeniem konsumpcyjnym i na cele produkcyjne, służące zaopatrzeniu materiałowemu przemysłu, obsłudze rolnictwa, administracji, różnego rodzaju instytucji i osób prywatnych; obejmuje sprzedaż rynkową, jak również sprzedaż pozarynkową, transakcje importowe i eksportowe, a także skup artykułów rolnych i in. artykułów konsumpcyjnych i surowców wtórnych. Aparat organizacyjny wykonujący o.t. jest szerszy niż aparat handlu. Wykonują go w głównej mierze jednostki i organizacje aparatu handlowego, ale też uczestniczą w nim czynnie jednostki i organizacje aparatu wytwarzającego — producenci (zaopatrzenie, zbyt, skup). Pojęcie ,,o.t.” bliskie jest marksowskiej definicji cyrkulacji (jego sens bowiem odpowiada treści T w formule cyrkulacji P—T—P: pieniądz—towar—pieniądz). Różnica jednak polega na tym, że o.t. oznacza zawsze przemieszczanie towarów na podstawie transakcji, kupna-sprzedaży, natomiast cyrkulacja w pojęciu Marksa obejmuje także przypadki transakcji kupna-sprzedaży bez przemieszczeń towarów, np. transakcje o charakterze spekulacyjnym zawierane na giełdzie albo przypadki wielokrotnej, łańcuszkowej sprzedaży tego samego towaru, znajdującego się na składzie. W transakcjach takich przenosi się tylko własność towaru, a nie sam towar, nie występuje więc obrót towarem, lecz obrót kapitałem.