Patent

Patent, prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych. Za wynalazek uważa się nowe rozwiązanie techniczne, nadające się do zastosowania w gospodarce narodowej lub w dziedzinie obronności państwa, jak również mogące mieć zastosowanie w przyszłości po powstaniu odpowiednich warunków. Decyzje o udzieleniu patentu wydaje Urząd Patentowy na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania patentu. Osoba, która uzyskała patent, może przenieść swoje prawo na inną osobę lub może upoważnić inną osobę do korzystania z wynalazku. Upoważnienie takie nosi nazwę licencji. Prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku ustaje po upływie 15 lat od momentu zgłoszenia wynalazku. Wynalazek może być opatentowany za granicą dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek pracowniczy przysługuje państwu. Za wynalazek pracowniczy uważa się wynalazek dokonany przez pracownika gospodarki uspołecznionej w ramach wiążącego stosunku prawnego. Autor wynalazku pracowniczego ma prawo do otrzymania świadectwa autorskiego oraz wynagrodzenia obliczanego na podstawie efektów uzyskanych dzięki zastosowaniu tego wynalazku.