Menedżer

Menedżer (menedżeryzm), osoba trudniąca się zawodowo kierowaniem organizacją gospodarczą, instytucją lub grupą czynności wewnątrz organizacji gospodarczej lub instytucji. We wcześniejszych fazach gospodarki kapitalistycznej m. byli przede wszystkim właściciele fabryk lub zakładów. W obecnej zaś m. są najczęściej osoby zatrudniane przez właścicieli firm lub ich przedstawicieli. W praktyce i literaturze zachodniej m. dzieli się zazwyczaj na dwie grupy: naczelne kierownictwo (top-management) i kierowników średniego szczebla zarządzania, np. kierowników działów, wydziałów, departamentów i sekcji. Kierowników niższych szczebli, w których przeważają czynności dozoru nad czynnościami zarządzania, tj. nad podejmowaniem decyzji, nazywa się w Polsce także kierownikami, podczas gdy w krajach zachodnich nie zalicza się ich do kadr kierowniczych używając określenia supevisor zamiast m. Menedżeryzm jest teorią sformułowaną przez amerykańskiego socjologa J. Burnhama. Jej ideą jest założenie, zgodnie z którym społeczeństwa kapitalistyczne krajów wysoko uprzemysłowionych przekształcą się w społeczeństwa kierowników, z powodu wciąż rosnącej liczby m., a co ważniejsze, ich społecznego znaczenia, umożliwiającego im w przyszłości — zdaniem Burnhama — przejęcie kontroli nad przemysłem, a więc nad całym życiem gospodarczym. Teorię tę odrzucają nie tylko kraje socjalistyczne, lecz i wielu teoretyków kapitalizmu.