Hot money

Hot money (gorący pieniądz), termin stworzony przez burżuazyjną ekonomię polityczną; oznacza tę część pieniądza znajdującą się w obiegu w gospodarce kapitalistycznej, która jest najbardziej płochliwa i najbardziej wrażliwa na wszelkie objawy zmian koniunkturalnych. „Gorący pieniądz” jest najbardziej niebezpieczny z punktu widzenia polityki monetarnej, gdyż w stosunkach z zagranicą wyraża się w ucieczce złota, walut obcych i dewiz za granicę, w stosunkach wewnątrzkrajowych zaś — w takich zjawiskach, jak „run” na banki (masowe wycofywanie wkładów), masowe wykupywanie towarów, lub w postaci innych gwałtownych zakłóceń równowagi pieniężnej na rynku.