Embargo

Embargo, wydany przez państwo zakaz wyjazdu obywateli własnych i odpływania statków własnej bandery w określonym kierunku oraz (lub) zatrzymanie we własnych portach obywateli określonego obcego państwa i ich własności (statków i towarów) w celu wywarcia presji na dane obce państwo. Obecnie, szczególnie w USA, przez e. rozumie się zakaz wywozu (przywozu) określonych towarów do pewnego kraju lub grupy krajów. W tym znaczeniu e. może być narzędziem dyskryminacyjnej polityki handlowej stosowanej przez USA i inne państwa kapitalistyczne wobec krajów socjalistycznych.