Biura projektowe

Biura projektowe, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa produkcyjne, wykonujące prace projektowe, studialne i inne związane z przygotowaniem inwestycji. biura projektowe zajmują się m. in. opracowaniem założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji, tj. określających cel, program i inne parametry projektowanej inwestycji oraz przygotowaniem projektów technicznych w formie: wykresów, modeli, matematycznych obliczeń, opisu sposobów prawidłowego wykonania robót, dostaw oraz metod osiągnięcia efektu gospodarczego. Niektóre biura projektowe mogą sporządzać również projekty konstrukcyjne maszyn i urządzeń technologicznych oraz przygotowywać inne prace związane z projektowaniem rozwiązań technicznych i technologiczno-konstrukcyjnych. Ponadto biura projektowe opracowują programy techniczno-ekonomicznej rekonstrukcji i rozwoju branż (gałęzi), mogą pełnić nadzór inwestorski, sprawować funkcję generalnego wykonawcy, generalnego dostawcy maszyn i urządzeń, inwestora zastępczego ltp. Obowiązkiem b. p. Jest pełnienie nadzoru autorskiego nad sporządzanym projektem. biura projektowe dzielą się na: 1. branżowe (pracujące dla potrzeb określonych branż); 2. specjalistyczne (opracowujące zagadnienia wspólne dla różnych branż); 3. wykonujące projekty i opracowania budowlane: biura projektowe budownictwa przemysłowego, biura projektowe budownictwa ogólnego, biura projektowe budownictwa rolniczego, biura projektowe budownictwa inżynieryjnego, biura projektowe robót specjalistycznych. biura projektowe mogą się specjalizować w opracowywaniu innych zagadnień, np. z dziedziny organizacji produkcji i zarządzania. W określonych przypadkach w biura projektowe technologicznych mogą być tworzone i rozwijane własne pracownie projektowania budowlanego, zaś w biura projektowe budowlanych — pracownie projektowania technologicznego; mogą one także tworzyć własne zakłady badawcze i doświadczalne. biura projektowe, biura konstrukcyjne i jednostki naukowo-badawcze mogą być łączone w biura projektowo-bazowe lub projektowo-konstrukcyjne. Powoływanie, łączenie i likwidacja biura projektowe odbywają się w trybie właściwym dla przedsiębiorstw państwowych. biura projektowe opracowują projekty na podstawie informacji pochodzących od inwestora, własnych doświadczeń oraz studiów i opracowań naukowo-badawczych. Przetwarzanie informacji w biura projektowe może odbywać się w jednym bądź w kilku b. p., z których jedno pełni funkcję projektanta generalnego, koordynującego i kontrolującego prace biura projektowe podprojektantów. Działalność biura projektowe uzupełniają w określonym zakresie pracownie projektowe w państwowych jednostkach organizacyjnych, nie będących biura projektowe, terenowe zespoły usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych szczebla powiatowego, osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej, a mające odpowiednie zezwolenia.