Akcja

Akcja, papier wartościowy świadczący o udziale Jego właściciela w kapitale – spółki akcyjnej i dający mu prawo do otrzymywania dywidend. A. mogą być imienne lub na okaziciela. A. imienne w przeciwieństwie do a. na okaziciela mogą być wydane akcjonariuszowi przed pełną wpłatą. Do zbycia a. imiennej wymagane jest pisemne oświadczenie zbywającego. Statut spółki może przewidywać ograniczenie zbywalności a. imiennych. Ze względu na różnicę uprawnień odróżnia się a. zwykłe i a. uprzywilejowane. Uprzywilejowanie a. może się wyrazić bądź w przyznaniu prawa do większej dywidendy, bądź w przyznaniu uprzywilejowanego prawa do głosu na walnym zgromadzeniu (np. prawa do trzech głosów na jedną a.), bądź w przyznaniu specjalnych uprawnień do ulegającego podziałowi majątku spółki w przypadku jej likwidacji. A. są w zasadzie zbywalne; obrót nimi odbywa się głównie na -> giełdach. Kurs a. kształtuje się przede wszystkim w zależności od wysokości dywidendy. Na kurs a. wywiera także wpływ spekulacja: sztuczne podwyższanie i obniżanie kursu a. przez większych akcjonariuszy lub spekulantów giełdowych, prowadzące w konsekwencji do zubożenia drobnych i średnich akcjonariuszy. Zob. też: akcji pakiet kontrolny.