Tranzyt

Tranzyt: 1. przewóz osób lub ładunków przez określony obszar; 2. przewóz osób lub ładunków z jednego państwa do drugiego przez terytorium trzeciego państwa (t. międzynarodowy); stanowi korzystną formę eksportu usług. Możliwości i rozmiary t. wynikają z położenia geograficznego krajów kontrahentów i kraju tranzytowego, nasilenia i kierunków przepływu ładunków, kosztów t., sprawności obsługi transportowej i innych czynników. Rozróżnia sio t. lądowy (np. NRD—ZSRR przez Polskę), lądowo-morski (np. Czechosłowacja— Szwecja przez Polskę) i morski (np. Finlandia—Indie przez port gdyński z przeładunkiem w tym porcie lub także składowaniem). Zasady t. międzynarodowego uregulowane są postanowieniami Konwencji Barcelońskiej z 1921. Obrotem tranzytowym nazywa się też niekiedy pewne formy bezpośredniego zbytu wyrobów konsumentowi przez zakład produkcyjny.