Instytucja

Instytucja, pojęcie stosowane w naukach społecznych w kilku znaczeniach. W socjologii przez pojęcie „i.” rozumie się określone impersonalnie (bezosobowo) sposoby działania w imieniu całej grupy, charakteryzujące się trwałością i powtarzalnością, ponieważ zostały określone przez grupę i cieszą się jej poparciem w konkretnej, aktualnej formie. I. w tym znaczeniu jest więc np. władza polityczna lub sądownicza. W prakseologii natomiast pojęciem „i.” określa się wszelką organizację składającą się z ludzi i aparatury, którą się oni posługują, a więc ogółu tworzyw, narzędzi i wszelkich przedmiotów pomocniczych. Prakseologia nie stawia pojęciu „i.” warunku trwałości. I. w znaczeniu prakseologicznym zatem może być zarówno zespół ludzi wraz z aparaturą zorganizowany przypadkowo i krótko istniejący, jak i organizacja prowadząca za pomocą wszelkich urządzeń długoletnią działalność. Teoria organizacji wiąże pojęcie „i.” przede wszystkim z warunkiem trwałości i powtarzalności. Dla przedstawicieli tej nauki i. jest bowiem wszelka całość organizacyjna ludzkiego działania, podlegająca utrwaleniu przez stałe powtarzanie (odnawianie realizacji celów). Teoria organizacji i zarządzania zbliża się w tym zakresie do socjologicznego pojęcia „i.”, nie wiąże go jednak w przeciwieństwie do socjologii z działaniem w imieniu szerszej grupy społecznej i z jej akceptacją.