Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny, centralny organ administracji państwowej w dziedzinie statystyki; działa przy Radzie Ministrów i podlega Prezesowi Rady Ministrów. Po wojnie G.U.S. wznowił działalność w marcu 1945, a jego sytuację formalnoprawną określił dekret z 31 VII 1946. Aktualną sytuację formalnoprawną G.U.S. określa ustawa z dnia 15 II 1962 o organizacji statystyki państwowej. W myśl tej ustawy do najważniejszych zadań G.U.S. należy: 1. prowadzenie badań statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem wykonania zadań określonych w narodowych planach gospodarczych oraz ogłaszanie wyników tych badań; 2. przeprowadzanie spisów powszechnych, dotyczących zarówno problemów gospodarczych, jak i społecznych; 3. organizowanie jednolitego systemu sprawozdawczości statystycznej, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością prowadzoną przez organy administracji państwowej oraz inne instytucje; 4. zbieranie, opracowywanie i ogłaszanie wyników badań statystycznych w zakresie statystyki międzynarodowej; 5. udział w pracach międzynarodowych organizacji w dziedzinie statystyki; 6. prowadzenie badań naukowych w zakresie statystyki; 7. współpraca w nauczaniu statystyki w szkołach średnich 1 wyższych; 8. upowszechnianie wiedzy o statystyce. G.U.S. podlegają terenowe organa statystyki państwowej. Przy G.U.S. działa Zarząd Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych (ZMiAOS), któremu podlegają Ośrodek Elektroniczny, Zakład Techniki Statystycznej oraz wojewódzkie stacje techniki statystycznej. Zadaniem ZMiAOS jest zmechanizowane opracowywanie wyników badań statystycznych przy zastosowaniu nowoczesnej techniki obliczeniowej. Jednym z podstawowych zadań G.U.S. jest ustalanie programów sprawozdawczości statystycznej centralnej, koordynowanie programów sprawozdawczości statystycznej resortowej oraz ustalanie programów prac terenowych organów statystycznych.