Kary skarbowe

Kary skarbowe, podstawowa grupa środków przymusowych o charakterze represyjnym, stosowanych przez państwo w systemie finansowym wobec podmiotów naruszających przepisy prawa finansowego. K.s. zagrożone są naruszenia prawa w dziedzinie gromadzenia przez państwo dochodów budżetowych, gospodarki budżetowej oraz obrotu obligacjami pożyczek państwowych i loterii, gospodarki dewizowej i obrotu towarowego z zagranicą, a więc wszędzie tam, gdzie organa państwowe w stosunku do podmiotów gospodarujących wyposażone są w atrybut władzy i gdzie dominują cele ogólnonarodowe: zapewnienie równowagi walutowej i obrotu towarowego kraju oraz zabezpieczenie prawidłowości scentralizowanej gospodarki skarbowej państwa. K.s. różnią się od sankcji bankowych oraz kar umownych przedmiotem ochrony i trybem stosowania. Przestępstwa skarbowe dzielą się na występki skarbowe zagrożone karą aresztu lub grzywny albo obiema karami łącznie oraz na wykroczenia skarbowe zagrożone karą pieniężną porządkową. Z wyłączeniem osób korzystających z prawa zakrajowości, odpowiedzialnością karno-skarbową zagrożone są w zasadzie wszystkie przestępstwa skarbowe z winy umyślnej i nieumyślnej bez względu na miejsce ich popełnienia i obywatelstwo sprawcy. W razie zbiegu przepisów prawa karnego skarbowego i innej ustawy stosuje się każdy z tych przepisów. Razem ze sprawcą odpowiadają w granicach swego zamiaru podżegacze i pomocnicy, z tym że za wykroczenia skarbowe odpowiadają oni tylko wówczas, gdy czyn został dokonany. Zob. też: bankowe sankcje.