Dotacja

Dotacja, wydatek bezzwrotny i nie związany z żadnym konkretnym wzajemnym świadczeniem; ma charakter transferowy, polega bowiem na przekazaniu środków pieniężnych innemu podmiotowi, umożliwiając mu nabycie bądź świadczenie rzeczy lub usługi; d. udzielana może być z budżetu, funduszy pozabudżetowych i funduszy zjednoczeń. W Polsce d. budżetowe mogą otrzymywać; 1. budżety terenowe z budżetu centralnego lub terenowego wyższego szczebla (dla zrównoważenia budżetu — ogólne d. wyrównawcze albo na cele wyraźnie wskazane — d. celowe); 2. przedsiębiorstwa państwowe (w przypadkach określonych przez zasady systemu finansowego przedsiębiorstw), zakłady budżetowe (na pokrycie niedoboru), gospodarstwa pomocnicze (na pokrycie strat lub uzupełnienie środków obrotowych); 3. jednostki spółdzielcze (na pokrycie różnic cen); 4. organizacje społeczne, których działalność społeczną, kulturalną, oświatową, charytatywną, sportową itp. państwo chce popierać. D. nie są udzielane osobom fizycznym (tu zbliżonym do d. rodzajem wydatku jest stypendium) i gospodarce nieuspołecznionej. D. nosi niekiedy nazwę subwencji lub subsydium.