Boom

Boom, przyjęta w burżuazyjnej literaturze ekonomicznej nazwa fazy rozkwitu w cyklu koniunkturalnym; wg opinii większości ekonomistów burżuazyjnych w czasie b. walka konkurencyjna doprowadza do nadmiernej produkcji i inwestycji podejmowanych w nadziei na przedłużenie się wysokiej koniunktury. Wybujały b. prowadzi nieuchronnie do kryzysu z chwilą, gdy producenci przekonają się o mylności swoich ocen; w związku z tym najczęściej proponowane przez burżuazyjnych ekonomistów środki walki z kryzysami zmierzają do ustanowienia takiego systemu kontroli nad gospodarką, który eliminowałby możliwość nadmiernego rozkwitu, zastępując go wolniejszym, lecz bardziej równomiernym i trwałym wzrostem produkcji. Próby likwidacji kryzysów tą drogą nie przyniosły jak dotąd pozytywnych rezultatów, o czym świadczą światowe zaburzenia gospodarcze i kryzysy w poszczególnych krajach w ciągu ostatnich 10-leci.