A conto

A conto(= na poczet rachunku): 1. częściowa spłata zobowiązania za już spełnione świadczenie (np. częściowa zapłata faktury za dostarczony towar lub wykonaną pracę); -> wierzyciel nie może odmówić przyjęcia częściowej zapłaty a c., choćby cała wierzytelność była już wymagalna; przy istnieniu kilku wymagalnych zobowiązań względem tego samego wierzyciela -> dłużnik powinien wskazać, który dług chce zaspokoić częściową wpłatą a c.; wierzyciel ma prawo zaliczyć częściową wpłatę przede wszystkim na związane z długiem należności uboczne (odsetki, koszty) i — w braku oświadczenia dłużnika — na poczet długu najdawniej wymagalnego; 2. zaliczkowa wpłata na poczet należności za świadczenie, które ma być spełnione, stosowana zwłaszcza w umowach o usługi rzemieślników dla ludności. W rozliczeniach między jednostkami gospodarki uspołecznionej w Polsce udzielanie zaliczek 3 czet dostaw, robót i usług je niedopuszczalne z wyjątkiem przypadków ustalonych przez Radę Ministrów lub uprawnionych ministrów (np. prenumerata czasopism).